خرید آنلاین فایل*مقاله درمورد مسائل آمار*

درمورد مسائل اماری,مسئله,دامنه تغییرات,جدول فراوانی,فراوانی نسبی,فراوانی تجمعی,درصد,درجه,نمودار ستونی,واریانس,نمودار ساقه ای,مد,میانه,میانگین,واریانس,دانلود,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه|xpq35020243
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با مقاله درمورد مسائل آمار

*مقاله درمورد مسائل اماری*

سن 50 نفر از افراد به شرح زیر می باشد :

2و4و5و6و7و8و9و10و11و12و13و14و14و15و16و17و17و18و19و20و22و23و24و24و25و26و27و28و29و31و32و33و34و35و35و36و36و37و37و38و39و40و41و43و45و46و47و48و49و50

اولاً دامنة تغییرات و ثانیة جدول فراوانی شامل ( حدود كه نشان دسته فراوانی مطلق – فراوانی تجمعی ، فراوانی نسبی و درصد فراوانی نسبی و فراوانی بر حسب درجه ای را بدست آورید و ثانیاُ نمودار میله ای و كشسته و ستونی و دایره ای را رسم كنید. رابعاً نمودار ساقه و برگ را رسم كنید .

خامساً مد میانه و میانگین و واریانس و انحراف معیار ضریب تغییرات را نیز بدست آورید و چارگ اول و دوم و سوم و نمودار جعبه سای را هم رسم كنید .

و طول دسته برابر است با 6C=

R=max –min

48=R 48=2-50


جدول C=6

R=max-min=50-2=R48

فراوانی نسبی بر حسب درجه ای

درصد فراوانی

فراوانی نسبی

نسان دسته

فراوانی تجمعی

فراوانی مطلق

حدود دسته

5

11

19

25

30

39

44

50

5

6

8

6

5

9

5

6

8----2

14----8

20----14

26----20

32----26

38----32

44----38

50----44