خرید آنلاین فایل*پروژه آمار نظرسنجي تلفنی درباره عطار نيشابوري*

پروژه آمار نظرسنجي درباره عطار نيشابوري,نظر سنجی در مورد عطار ,میزان علاقه به عطار نیشابوری,دانلود تحقیق آمار,دانلود پروژه آمار,پروژه آمار نظرسنجي, عطار نیشابوری, نظرسنجي درباره عطار نيشابوري,آمار شناخت عطار,شناخت آمار|xpq35020243
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با پروژه آمار نظرسنجي تلفنی درباره عطار نيشابوري

توضیحات:
در این پروژه با به کارگیری نظرسنجي تلفني و بدست آوردن
آمارها، پردازش و تحلیل علمی آنها، به مناسبت سال روز بزرگداشت عطار
نيشابوري سعی شده است تا به ميزان شناخت پاسخگويان از اين شخصيت بزرگ ادبي
عرفاني ايران دست يافت.
این گزارش حاصل جمع آوری پاسخ 1201نفر از مردم
تهران به پرسشنامه تهيه شده توسط واحد نظرسنجی تلفني مركز مطالعات و
تحقيقات رسانه اي موسسه همشهري است.

فهرست مطالب:
پيشگفتار
کلیات تحقیق
اهداف تحقيق
جامعه نمونه
پرسشنامه نظرسنجي
چكيده
جنس پاسخگويان
نمودار شماره 1
سن پاسخگويان
نمودار شماره 2
سطح تحصيلات پاسخگويان
نمودار شماره 3
آگاهي پاسخگويان از سالروز بزرگداشت عطار
نمودار شماره 4
نمودار شماره 5
مشهورترين اثر عطار نيشابوري از نظر پاسخگويان
نمودار شماره 6
از نظر پاسخگويان آرامگاه عطار كجاست
نمودار شماره 7
بازديد پاسخگويان از آرامگاه عطار نيشابوري
نمودار شماره 8
نمودار شماره 9